a_0 layer_fid_0 cycle_depths_0 fidelities_0 a_std_0 layer_fid_std_0 a_c layer_fid_c cycle_depths_c fidelities_c a_std_c layer_fid_std_c characterized_angles theta zeta chi gamma phi
pair
((4, 4), (4, 5)) 0.983382 0.978956 [3, 23, 43, 63, 83] [0.9224182356695121, 0.6036336806437671, 0.392... 0.002858 0.000112 0.991894 0.979039 [3, 23, 43, 63, 83] [0.9348578476818392, 0.5930421461987428, 0.416... 0.016173 0.000626 {'theta': -0.7885023518989509, 'zeta': 0.00496... -0.788502 0.004966 0.002847 -0.05337 0.094499